Grilování orgánů, odpovědných veřejnosti, díl 3.

Rada ČT zveřejnila rozpočet ČT. Pozdě, ale přece. Jásejme...

27. 4. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 12 minut
pokračování projednávání stížnosti Štěpána Kotrby na Radu České televize za porušení zákona o České televizi, zveřejněné v článku "Protiprávnost pod záminkou práva na právo" a "Rada ČT: Děláme vám milost, když vůbec něco zveřejníme"

Nečekané se stalo realitou. Rada ČT na svém 8. zasedání 25. 4. 2012 schválila v bodě 5 usnesení č. 109/8/12, které je sice formulačně právně vadné, neboť nepostihuje de iure povinnost Rady uloženou jí dle § 7 odst. 4 zákona o České televizi, ve svém důsledku ale de facto znamená naplnění povinnosti Rady. Dle tohoto paragrafu je Rada povinna zveřejnit do tří dnů od projednání způsobem umožňujícím dálkový přístup všechny schválené dokumenty, jejichž schvalování je v kompetenci Rady dle § 8 téhož zákona. Tedy například Rozpočet České televize na příslušný kalendářní rok. De facto tuto povinnost Rada splnila dnes, v pátek 27. 4. 2012, ačkoliv ji měla splnit do 14. 1. 2012, protože dokument schválila 11. 1. 2012 usnesením č. 12/1/12. Rada tedy porušila povinnost, uloženou jí výslovně zákonem.

Rozeberme si nejdříve výše citovaná usnesení. V usnesení č. 109/8/12 Rada konstatuje:

Usnesení č. 109/8/12: Rada žádá generálního ředitele o zveřejnění materiálu Návrhu rozpočtu ČT na rok 2012 na webových stránkách, ve kterém znepřístupní údaje, které by mohly vést k narušení obchodního zákoníku a poškodit zájmy České televize, a to do pátku 27. 4. 2012. (11:0:0)

O několik minut později Rada schválila usnesení č. 111/8/12 v tomto znění:

Usnesení č. 111/8/12: Rada žádá Dozorčí komisi, aby podrobným prohlédnutím Návrhu rozpočtu ČT na rok 2012 prověřila údaje, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit zájmy České televize. (11:0:0)

Zápis z 8. jednání Rady 25. 4. 2012 PDF

Pominu formulační neobratnost "materiálu Návrhu", nemohu ale opominout procedurální chyby další. Mnou zvýrazněná pasáž v usnesení 109/8/12 ukládá povinnost generálnímu řediteli, kterou on nemá a mít nemůže, neboť ji má Rada ve své výlučné působnosti. To za prvé. Za druhé: Schválením tohoto usnesení Rada vyslovila apriorní souhlas s utajovacím rozhodnutím generálního ředitele, aniž vzala v úvahu možný konflikt mezi veřejným zájmem a oprávněnými zájmy ČT, které je povinna jako zástupce veřejnosti vzít v úvahu. Tím rezignovala a priori na svou roli hájit zájmy veřejnosti, které zastupuje při kontrole činnosti ČT, včetně samostatné působnosti generálního ředitele dle ObchZ. Správná, procedurálně čistá formulace měla znít:

Usnesení č. 1: Rada žádá generálního ředitele o vyznačení údajů, které by mohly vést k narušení obchodního zákoníku a poškodit zájmy České televize, v Radou schváleném dokumentu "Návrh rozpočtu ČT na rok 2012" spolu s podrobným zdůvodněním tak, aby jej mohla s označením na titulní straně "DŮVĚRNÉ - obchodní tajemství", datumem a podpisem obdržet Dozorčí komise Rady do termínu .................. k posouzení oprávněnosti utajení jednotlivých skutečností, chráněných jako obchodní tajemství ČT. Rada ukládá generálnímu řediteli mít při tom na zřeteli i otázku veřejného zájmu - zájem veřejnosti na maximální informační otevřenosti instituce veřejné služby.

Usnesení č. 2: Rada ukládá Dozorčí komisi, aby do termínu ............... podrobným prohlédnutím Rozpočtu ČT na rok 2012 prověřila generálním ředitelem vyznačené údaje, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit zájmy České televize a šetřila v té souvislosti otázku veřejného zájmu. Rada ukládá předsedovi Dozorčí komise seznámit členy Rady do termínu ................... s výsledkem prověření údajů tak, aby k nim Rada mohla zaujmout dodatečné stanovisko per rollam. Rada ukládá Dozorčí komisi, aby údaje, které uzná jako hodné utajení dle § 17-20 Obchodního zákoníku, v textu dokumentu trvale znepřístupnila a takto editovaný dokument, označený na titulní stránce dokumentu slovy "EDITOVÁNO - obchodní tajemství", datumem a podpisem předsedy Dozorčí komise,škrtnutím označení DŮVĚRNÉ" a přidaným textem "URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ" postoupila sekretariátu Rady ke zveřejnění.

Usnesení č. 3: Rada bude v termínu od ............. do ................ hlasovat per rollam o stanovisku Dozorčí komise a zveřejnění jí editovaného dokumentu, nejpozději však do 25.4. 2012. Rada pověřuje předsedu vydat bezprostředně po ukončení hlasování per rollam příkaz ke zveřejnění a zkontrolovat jeho splnění. V případě, že počet nesouhlasných hlasů se stanoviskem Dozorčí komise per rollam bude nadpoloviční, souhlasí Rada s tím, že předseda Rady pozastaví zveřejnění a svolá mimořádné zasedání Rady na 27. 4. 2012 s jediným bodem jednání - vyjasnění rozporů mezi generálním ředitelem, Radou a Dozorčí komisí ve věci veřejného zájmu při zveřejnění dokumentu Rozpočet ČT na rok 2012.

Výsledek by byl procedurálně složitější, ale formálně správný, vzhledem k odlišným kompetencím generálního ředitele a Rady. De facto by se ale dospělo ve stejném termínu ke stejnému výsledku.

Oceňoval jsem odvahu a úpornou snahu právničky ČT Markéty Havlové, která se snažila místopředsedovi Rady Dědičovi pomoci při projednávání stížnosti na Volebním výboru, i když to vzhledem k okolnostem byla snaha marná. Doktorka Havlová chtěla vystoupit i na jednání Rady 25. 4. 2012, ale bohužel jí Rada nedala prostor. Možná, kdybychom hledali právně čisté řešení v teoreticky možné shodě profesionálních přístupů a ne ve sporu, našlo by se. Předseda Rady Uhde mohl do 25. 4. shodu zprostředkovat... Rada by ale musela přiznat pochybení jako podmínku řešení.

Někteří členové Rady ovšem neměli pravdu, když tvrdili, že materiál, který předseda Rady v korespondenci se mnou označil písmenem "A", sice projednávali, ale neschvalovali, schvalovali jen ono dvoustránkové shrnutí, které se zpožděním několika málo dnů až na žádost médií zveřejnili na internetových stránkách pod názvem Rozpočet. Je to vědomá lež, která má zakrýt pravdu - fakt porušení zákona Radou, které se generální ředitel snaží dost neobratně krýt, i když jeho se netýká.

Dvoustránkový dokument, který Rada zveřejnila v lednu 2012 a byl 25.4. smazán, byl vytvořen až 20. 1. 2012 v 19:25.

Dvoustránkový dokument, zveřejněný do 25. 4. 2012 jako "schválený rozpočet ČT" │2 str│40kb │ARCHIV BL PDF

Třicetitřístránkový dokument, který Rada zveřejnila 25. 4. 2012, obsahuje na straně 3 jako první odstavec formulaci:

V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b) zákona 483/1991 Sb., o České televizi ve znění zákona 82/2005 Sb., předkládá generální ředitel České televize Radě České televize ke schválení Návrh rozpočtu na rok 2012.

O dva odstavce dál vypisuje generální ředitel velmi podrobně, čeho všeho se návrh rozpočtu týká. Tato skutečnost je velmi důležitá...

Dokument Návrh rozpočtu České televize na rok 2012 včetně příloh 33 stran│8,6 MB PDF

Na ni se totiž odvolává negativní stanovisko člena Rady Mezulánika, přiložené k zápisu z 1. jednání Rady ze dne 11. 1. 2012 k usnesení č. 12/1/12 a označené "Zdůvodnění hlasování proti přijetí navrhovaného rozpočtu ČT na rok 2012". Radek Mezulánik na str.15 zápisu velmi podrobně analyzuje čísla, kterými by nemohl ve svém zdůvodnění operovat, pokud by Rada neschvalovala podrobný dokument, ale pouze dvoustránkový dokument "struktura Rozpočtu ČT na rok 2012", vytvořený navíc 20. 1. 2012, čili devět dní po schvalovacím jednání Rady. Lež má krátké nohy..., říkávala moje babička.

Celý bod 6 jednání Rady z 11.1.2012 s přijatým usnesením zní:

Usnesení č. 12/1/12: Rada ČT byla dne 14. prosince 2011 seznámena s návrhem rozpočtu ČT na rok 2012. Návrh rozpočtu byl předložen k připomínkám členům Rady ČT a Dozorčí komisi Rady ČT. Dozorčí komise doporučila v usnesení č. DK 2/01/12, přijatém formou hlasování per rollam dne 5. 1. 2012, Radě ČT rozpočet České televize na rok 2012 schválit v předložené podobě. Rozpočet České televize na rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 6.970 mil. Kč. Rada ČT schvaluje, v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu České televize na rok 2012. (12:1:0) Menšinové stanovisko pana R. Mezuláníka k tomuto usnesení je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Zápis z 1. jednání Rady ČT 11. 1. 2012 PDF

Nikde se nehovoří o jiném dokumentu, než o generálním ředitelem předloženém dokumentu, předsedou rady Uhdem posléze označeném písmenem "A" - přesně v tom znění, v jakém byl dle tohoto usnesení předán i Dozorčí komisi, v jakém byl schválen Radou a ke kterému se vyjadřoval odlišně Radek Mezulánik.

Jiné vysvětlení není logické.

Mé informace a doporučení pro Radu České televize:

  • Přiznat chybu není ostuda, ale povinnost čestných lidí. Ve veřejných funkcích nečekám jiné.
  • Lhát musíte umět.
  • Schopnost logicky myslet reverzně je nutnou podmínkou kvalifikované a neodhalitelné lži. Není vrozená všem, jen těm nejchytřejším lhářům. Těmi nejste nikdo z vás.
  • Schopnost vyhledávat a detailně analyzovat informace právně i věcně nezpochybnitelným způsobem je kvalifikací, v reverzním inženýringu (hackingu), zpravodajské a policejní práci, ale i v investigativní novinařině povinnou.
  • Pravidlo Davěraj no pravěraj je platné bez ohledu na to, kdo a kdy ho řekl.

Oceňuji, že Rada České televize, i když téměř bezděčně a po naprosto chaotickém projednávání, dostála nakonec po necelých čtyřech měsících své povinnosti a umožnila veřejnosti nahlédnout do skutečně schváleného a dostatečně podrobného rozpočtu. To ji jako orgán, kterým se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, ctí. Je na tom lépe, než Rada Českého rozhlasu, která zákon ve stejném bodě porušila též a dodnes protiprávní stav nenapravila.

V tomto duchu, ale s uvedením výše naznačených podrobností, budu informovat členy Volebního výboru Poslanecké sněmovny, aby na svém jednání 11. 5. 2012 posoudili ve shodě s názorem ředitelky Parlamentního institutu JUDr. Syllové míru závažnosti zanedbání povinností Rady. Mě osobně jako stěžovateli by de facto výsledek (zveřejněný rozpočet na rok 2012) a již započatý proces vytváření pravidel manipulace Rady i managementu ČT s utajenými údaji (prozatím nastavený požadavkem Rady v usnesení 107/8/12 a 112/8/12) stačil, pokud Poslanecká sněmovna bude konstatovat, že Rada povinnost dle § 7 odst. 4 v tomto případě porušila, svým nejbližším jednáním se ale snažila situaci napravit a výbor vyzve Radu k větší pečlivosti při dodržování všech povinností Rady, plynoucích jí ze zákona a zohlednění veřejného zájmu a vyzve ji k předložení definitivního postupu v otázce § 7 odst. 4 a otázek utajení dokumentů a manipulace s nimi ve lhůtě např. jednoho či dvou měsíců.

Cílem mé stížnosti byla náprava lhostejně přehlíženého protiprávního stavu, ne šikana Rady ČT, jejíchž většiny členů si vážím.

0
Vytisknout
4994

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2012