Grilování orgánů, odpovědných veřejnosti, díl 2.

Rada ČT: Děláme vám milost, když vůbec něco zveřejníme

26. 4. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 16 minut
pokračování projednávání stížnosti Štěpána Kotrby na Radu České televize za porušení zákona o České televizi, zveřejněné v článku "Protiprávnost pod záminkou práva na právo"

Strávil jsem středeční odpoledne účastí na 8. zasedání Rady České televize. Měla rozhodovat o odpovědi Poslanecké sněmovně na mou stížnost na nezveřejnění Rozpočtu České televize na rok 2012. Očekával jsem, že Rada najde odvahu, aby přiznala, že porušila zákon, neboť jí schválený dokument není zveřejněn dodnes.

Předseda Rady ČT tu odvahu našel - v emailu, kterým mi po jednání Volebního výboru Poslanecké sněmovny poděkoval za stížnost a objasnil v něm, k čemu vlastně došlo. Svou původní odvahu už ale bohužel nenašel na zasedání Rady. Přes zjevný rozpor se zněním dokumentu, který Rada zveřejnila, a znění zákona, Rada se k pochybení nepřiznala. Křiváctví a výmluvy, arogance vůči občanům a právní diletantismus se ve výrocích radních projevily naplno. Radní jsou elita, která si myslí, že občan, dožadující se striktního dodržování zákona volenými zástupci, placenými z jeho poplatků, je obtěžující hmyz.

Členům Rady jsem 16.4.2012 v 10:53 zaslal dopis, odkazující na zveřejněnou analýzu

Vážení členové Rady,

Vaší pozornosti doporučuji text podrobné analýzy projednávání stížností Volebním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu, jehož součástí byla stížnost na porušení §7 odst. 4 zákona o ČT Radou ČT, k jejímuž projednání byl přizván místopředseda Dědič.

http://www.blisty.cz/art/63014.html

Domnívám se důvodně, že Rada ČT dodnes nesplnila povinnost zveřejnit SCHVÁLENÝ DOKUMENT.

Pozornost prosím věnujete hlavně faktům a PŘESNÉMU znění zákona. V případě, že byste sami došli k závěru, že stěžovatel měl a stále má pravdu, není nic jednoduššího, než protiprávní stav co nejrychleji napravit na nejbližším zasedání Rady.

Vyjadřuji ochotu k jakékoliv předběžné konzultaci v této věci tak, aby činnost Rady byla co nejdříve transparentní tak, jak to zákon vyžaduje, nejpozději při jednání Rady 25.4..

Vzhledem k projevu právničky ČT JUDr. Havlové na jednání VOV, navrhuji i konzultace k tvorbě zásad uplatňování transparentnosti nejen při aplikaci zákona o ČT, ale i zákona 106/1999 Sb o právu na informace a zákona o ochraně utajovaných údajů Radou ČT a samotnou ČT způsobem, který by harmonizoval zájmy státu, instituce veřejné služby a zájmy občanů - koncesionářů. Tyto zásady by měly být součástí komplexních opatření rámujících otázku zveřejňování osobních údajů, ochrany obchodního tajemství instituce a státního tajemství, pokud v ČT existuje.

S úctou

Štěpán Kotrba

Předseda Rady Uhde mi na zaslaný text článku z Britských listů zaslal 16.4.2012 v 12:51 email tohoto znění:

Vážený pane Kotrbo,

děkuji za dopis. Odpovídám jen sám za sebe. Rada se bude celou věcí zabývat 25. dubna na své řádné schůzi. Děkuji Vám i za stížnost, kterou jste na Radu a konkrétně na mě podal. To není ironie, nýbrž vážně míněná reakce. Díky ní jsem se i s ostatními členy Rady dozvěděl o tom, že pod názvem Rozpočet byl zveřejněn text, který nesl tento titul, ale s rozpočtem, jejž Rada řádně projednala, neměl nic společného. Přitom jsem vydal jednoznačný pokyn zveřejnit Rozpočet, ale teprve na schůzi Volebního výboru zjistil kolega Dědič, že Rozpočet zveřejněn nebyl. Záležitost projednáme se vší důsledností, aby se zjistilo, kdo manipulaci zavinil. Nyní mohu konstatovat pouze to, že management České televize v čele se svým ředitelem má zgruntu jiný názor než já a celá Rada stran zveřejňování materiálů schválených Radou. Jsem přesvědčen, že můj a váš názor odpovídá zákonu, a zajistím, aby se tento názor prosadil a napříště bez výjimky uplatňoval. Za to, že se zmíněný konflikt obnažil a svědkem toho se stali dokonce poslanci, patří bez nadsázky opětovný dík Vám.

Srdečně Vás zdravím a přeju všechno dobré, zejména i nadále bdělé oko. Beru si z Vás příklad - administrativní provedení úkonů, o nichž jsem rozhodl, jsem nekontroloval, jak z předchozího textu vyplývá.

Váš

Milan Uhde

P.S. Rozpočet v úplné podobě schválené Radou dávám neprodleně zveřejnit.

Předseda Radu Uhde férově konstatoval fakta. Pod názvem Rozpočet byl zveřejněn text, který nesl tento titul, ale s rozpočtem, jejž Rada řádně projednala, neměl nic společného. Přiznání ztěžuje zapírání. Předseda Rady jinými slovy konstatoval, že Rada nesplnila do 16. 4. povinnost,kterou jí ukládá zákon v § 7 odst. 4. Odepsal jsem vzápětí ve stejně obřadném duchu, ale s právně relevantním varováním před ukvapeností při zveřejnění.

Vážený pane předsedo,

Velmi děkuji za Vaši reakci. Musím vás ale opravit a činím tak rád. V žádném případě jsem nepodával stížnost na vás osobně a vaši práci, protože Vaší odpovědností ze zákona není zveřejňování, ale pouze pořízení zápisu...

Pokud si to budete přát, jsem vám jako konzultant tohoto problému plně k dispozici, neboť se nedomnívám, že jde o zlovolnou manipulaci, ale ošklivé nedorozumění a právní laicismus. Navrhnu vám i Radě postup, který bude "lege artis".

DŮRAZNĚ bych nedoporučoval předčasné zveřejnění rozpočtu bez předběžné konzultace s GŘ a před schválením výsledné podoby dokumentu Radou. Rada by se mohla nechtěně dopustit zveřejnění obchodního tajemství dle §17-20 Obchodního zákoníku, a způsobit ČT škodu. To bych ani já nechtěl. A z odpovědnosti za škodu by mohl GŘ vinit Radu, což by byla také problém.

Pojďme prosím společně tento problém vyřešit kdykoliv ode dneška do 25. 4. (navrhnu vám přesný scénář postupu) a na zasedání Rady jej procedurálně správně uvést do plného souladu s právem. Neprodleně poté já stížnost v Parlamentu stáhnu s patřičným veřejným vysvětlením.

Vzhledem k tomu, že jsem s vámi měl tu čest spolupracovat v Radě ČRo, vím, že jste férový a čestný muž a po Vašem dnešním dopise vím, že mám o důvod víc si vás vážit. Pokud se rozhodnete využít mé pomoci Vám v této věci, kdykoliv se mi ozvete telefonicky nebo emailem a já dorazím, kam bude potřeba.

S úctou

Štěpán Kotrba

Odpovědí předsedy Rady jsem byl potěšen.

Vážený pane kolego,

díky podruhé a potřetí. Mám před sebou obě verze rozpočtu, tu první označuji A a představuje asi 22 stran textu, který v plném rozsahu schválila Rada ČT, tu druhou označuji C - poslal ji v pátek 13. 4. generální ředitel spolu s finančním ředitelem po mém oznámení, že trvám na zveřejnění úplného textu, jímž se zabývala Rada, tj. verze A. Pan generální ředitel slíbil, že mi ji pošle, ale jak jsem zjistil, je tato verze C redukována zhruba o posledních 5-6 stran. Obsahují převážně údaje o zamýšlených investicích. Po Vašem upozornění tedy budu s generálním ředitelem věc konzultovat a žádat zdůvodnění této redukce. V případě, že se neshodneme, budu žádat posouzení nezávislého odborníka.

Jsem od zítřka v Praze a rád se s Vámi sejdu, zejména pokud se dozvím něco nového. Pravda je, že se za minulého ředitele a minulého vedení Rady nikdy nezveřejňoval rozpočet, nýbrž jen jakýsi výtažek z něho, a v duchu této zvykové praxe chtěl postupovat generální ředitel i s finančním ředitelem také tentokrát. Taková praxe je ovšem pro mě nepřijatelná.

Děkuji za nabídku pomoci, zcela jistě jí využiju, jakmile se vyjasní sporné postoje, tj. po projednání s generálním ředitelem, které doporučujete a ke kterému přikročím.

Srdečně

Uhde

P.S. Kromě zmíněných dvou verzí A a C existuje i verze B, která byla zveřejněna na webu, ale kterou Rada nikdy neprojednávala, a tudíž ani neschválila. To rozhodně není v pořádku.

Ano, To rozhodně není v pořádku. Proto jsem si stěžoval. Co jsem slíbil, jsem učinil. Právní analýzu jsem vytvořil. Uhdemu zaslal.

"Skutečnosti chráněné zvláštními právními předpisy" - Analýza právních souvislostí, napsaná 20. 4. 2012 původně pro Radu ČT ZDE

Scénář kroků, které jsem navrhl, se ovšem na jednání Rady 25.4. nerealizoval, Rada s mou právní analýzou seznámena nebyla. Usnesení, které Rada na svém 8. zasedání 25.4. v této věci schválila, neodpovídá zákonu, nekonstatuje porušení povinnosti Radou a odpovědnost za zveřejnění dává generálnímu řediteli, což je v přímém rozporu se zněním § 7 odst. 4 zákona o České televizi.

zvukový záznam 8. zasedání Rady ČT 25.4. 2012 - projednávání stížnosti na Radu ČT│15,5 MB WMA

Jednání Rady ČT bylo chaotické, nestrukturované. Rada si neověřila fakta o zveřejnění dokumentu "Rozpočet" (aby zjistila,co to vlastně zveřejnila), ani si nepřečetla zákon o ČT. Pletla si "žádost o informace o rozpočtu" dle zákona o práva občanů na informace (106/1999 Sb.) a povinnost zveřejňovat informace dle zákona o ČT. Nechala si předložit právní analýzu advokáta JUDr. Aleše Rozehnala, kterou někteří radní ani nedokázali přečíst, natož aby jí porozuměli.

Analýza advokáta Rozehnala ZDE

JUDr. Aleš Rozehnal (ano, bývalý právník generálního ředitele TV Nova Železného) ovšem jako politický konzervativec ještě nezaznamenal, že Česko je členem "levicové" EU a tak arogantně odignoroval při "gramatickém" pohledu, že koncesionářské poplatky jsou podle Sdělení Komise 2009/C 257/0 a rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Télévision française 1 versus Komise (případ T-354/05) a dalších judikátů "veřejnými prostředky" - dle Evropské komise nepřímou státní podporou, na kterou se vztahují požadavky legislativy EU na transparentnost (rozhodnutí Komise 2011/140/EU ze dne 20. 7. 2010 o státní podpoře). Poplatek, který zajišťuje převážné financování činnosti média veřejné služby, má dle ESD původ ve státní smlouvě o vysílání, to znamená v aktu státu. Je upraven a uložen zákonem a nevyplývá ze smluvní transakce uzavřené mezi těmito subjekty a spotřebiteli. Jde tedy o akt veřejné moci (odůvodnění rozsudku C 337/06 Bayerischer Rundfunk a další versus GEWA) a to zakládá požadavek na veřejnou kontrolu. Stejně tak Rozehnal odignoroval Čl. 1 písm. b) Směrnice 92/50/EHS, který definuje veřejnoprávní subjekt jako veřejnou instituci. Alespoň že citoval jinak precizní Ústavní soud a jeho rozsudek III. ÚS/671/02.... Aleš Rozehnal, o kterém se tvrdí, že je "expert na mediální právo", ovšem do svého stanoviska nezahrnul ani povinnost plynoucí z ustanovení § 7 odst. 4 lex specialis - zákona o ČT, na jehož porušení si ovšem stěžovatel stěžoval, ale vycházel ve svém názoru pouze z dikce zákona o právu veřejnosti na informace 106/1999 Sb. Jako advokát by měl znát rozdíl mezi "zveřejněním" a "zpřístupněním". Tři trapné chyby, která by se právníkovi jeho jména stát neměly, nemá-li být směšným. Rozehnalova argumentační nedostatečnost měla být za nadšeného hýkání některých radních JEDINÝM právním stanoviskem Rady. Ale problém je složitější, než jak ho Rozehnal vidí..., na což správně upozornil při projednávání poctivý Uhde, maje na mysli vedle práva veřejnosti i oprávněný ekonomický zájem ČT.

Trapný pokus místopředsedkyně Rady Dany Eklové-Makrlíkové tvrdit do záznamu, že Rada vlastně schválila pouze onu zveřejněnou tabulku "Schválená struktura Rozpočtu ČT na rok 2012" vyvrátil sám onen zveřejněný dokument (autor ho má právně relevantně zdokumentovaný, takže jeho dodatečné smazání nic neskryje). Hned na počátku Radou zveřejněného dokumentu totiž jsou čtyři odstavce textu, které DETAILNĚ popisují proces, kterým generální ředitel seznámil Radu s rozpočtem:

Generální ředitel České televize předložil v prosinci 2011 Radě České televize Návrh rozpočtu České televize na rok 2012 v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění.

Návrh rozpočtu ČT na rok 2012 byl Radě České televize prezentován finančním ředitelem na semináři konaném dne 14. prosince 2011 před řádným zasedáním Rady ČT, kde radní měli možnost reagovat na předložený materiál.

Dále měli členové Rady České televize možnost podat další připomínky a doplňující otázky k Návrhu rozpočtu ČT na rok 2012 v termínu do 5. ledna 2012 Dozorčí komisi, ta však ve stanoveném termínu žádné neobdržela.

Rada České televize na svém zasedání konaném dne 11. ledna 2012 schválila předložený Návrh rozpočtu České televize na rok 2012, čímž se stal Rozpočtem České televize na rok 2012.

originál na stránkách Rady ZDE

Předkládá Petr Dvořák, generální ředitel. Tečka.

Zopakujme si to: generální ředitel předložil v prosinci 2011 Radě České televize "Návrh rozpočtu" v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb. To je krok prvý. Procedurální dle zákona. Krok druhý: Rada nad dokumentem "Návrh rozpočtu" hloubala. Není třeba zjišťovat, jak kvalitně hloubala. 11. ledna 2012 dohloubala a schválila [ředitelem v souladu s § 8] předložený Návrh rozpočtu. Tím se [dokument] Návrh rozpočtu stal [schváleným dokumentem dle § 8 a § 7 odst. 4] - Rozpočtem. Stále se jedná o jeden a tentýž dokument, mající 22 stran (a ne dvě), který předložil generální ředitel radním v souladu s ustanovením § 8. Dokumentem, který předseda Rady Uhde označil jako dokument "A". Schválené dokumenty dle § 8 je RADA (ne generální ředitel, ale Rada) POVINNA sama o sobě (bez nějakých žádostí o zpřístupnění dle zákona 106/1999 Sb.) bez průtahů ZVEŘEJNIT dle § 7 odst. 4 jako přílohu zápisu z jednání, na němž dokument byl schválen. Do tří dnů. Tečka. Nikdo jí nemusí žádat. JE POVINNA. A JE ODPOVĚDNA. Rada. Ne předseda Rady, ale Rada jako orgán. Za zveřejnění obého. V té podobě, v jaké bylo schváleno.

zákon 483/1991 Sb., o České televizi ZDE

Nic z toho se dodnes nestalo. A Rada se dodnes snaží skrývat smutnou pravdu o skoro čtyřměsíčním porušení zákona před veřejností. A tato Rada chce lhát nejen veřejnosti, ale i poslancům, kterým je odpovědna ze své činnosti.

0
Vytisknout
6807

Diskuse

Obsah vydání | 27. 4. 2012