ČEZ distribuce porušuje více než deset let energetický zákon

13. 9. 2021 / Oldřich Maděra

čas čtení 23 minut
Česká republika stále provozuje příliš mnoho klasických zdrojů elektrické energie založených na fosilních palivech. Stále se snaží o vybudování nových jaderných elektráren, i když tato cesta není prioritou Evropské unie, jejímž je ČR členem. Česká republika má velmi nízký podíl obnovitelných zdrojů. To vše ji diskvalifikuje z hospodářské soutěže oproti ostatním zemím, které budou využívat energie z levných obnovitelných zdrojů.

Velkou výhodou v jiných zemích je decentralizace těchto menších obnovitelných zdrojů, vybalancování výroby a spotřeby elektrické energie a daleko nižší nároky na přenosovou a distribuční soustavu. To, že my to neděláme, tvrdě zaplatíme z našich peněženek.

Česká republika na tyto nové postupy prakticky vůbec nereagovala. ČR se stále snaží stavět nové centralizované velké zdroje, nejlépe jaderné, což je nemoderní, drahé a neefektivní. Češi jsou zvyklí ze socialismu pálit peníze na hromadách a půjčovat si další a další. Svět jde naprosto odlišnou cestou, jde cestou úspor a cestou obnovitelných zdrojů. My Češi to nevnímáme a jen to kritizujeme.

Československo patřilo za tzv. První republiky mezi deset průmyslově nejrozvinutějších zemí světa. Jeho hospodářská a průmyslová síla byla založena na strojírenství, zemědělství a lehkém průmyslu. Toto období trvalo jen velmi krátce, zhruba deset let. Dobře je to popsáno např. zde. Za války byly české průmyslové podniky přinuceny pracovat pro německou válečnou mašinerii a rozvinout zejména výrobu zbraní a munice.

Po druhé světové válce proběhl rozsáhlý rozvoj československého těžkého průmyslu. Vyráběli jsme tisíce obráběcích strojů, textilních strojů, ale i obrněných transportérů, střelných zbraní a tuny munice. Československo bylo schopno vyrábět a dodávat na klíč i rozsáhlé investiční celky například pro těžbu a zpracování ropy. Stali jsme se kovárnou Ruska, ale i třeba středního východu. Stali jsme se strojírenskou velmocí. Za tím účelem byla Elektroenergetika podstatným způsobem změněna. Původní venkovní vedení 22 kV byla z velké části přebudována na 110 kV. Byla vybudována rozsáhlá přenosová soustava o napětí nejprve 220 kV a později i 400 k viz zde nebo ještě lépe zde. Byly přenášeny výkony tisíců megawattů z tepelných elektráren v severočeském kraji na Ostravsko a dále až do velkých průmyslových podniků na Slovensku, až třeba do VSŽ Košice, úplně na východě tehdejší republiky. To dnes již není potřeba.

Tato éra dávno skončila. Těžký průmysl byl a bude dále postupně utlumen. Po tzv. Sametové revoluci byla chybnou privatizací zrušena celé průmyslová odvětví, jako například textilní průmysl, porcelánky, sklárny apod. Oproti tomu se rozvinula výroba aut. Velkou šancí České republiky vidím v postupném návratu k lehkému průmyslu a ke službám. V to jsme byli vždy velmi dobří.

Pokud se podíváme na průmyslovou produkci v roce 1968 a dnes, tak zjistíme, že onen rozsáhlý poválečný boom těžkého průmyslu ČR již dávno skončil. Došlo k rozdělení státu. Česká republika již nemusí napájet polovinu Slovenska. Průmysl na Ostravsku byl do značné míry utlumen a bude utlumován dále. Klíčová surovina pro ocelárny, koks, nebude, protože doly byly utlumenty. To budeme dovážet koks? To budeme dovážet železnou rudu? To budeme vyrábět a přenášet do Ostravy obrovská množství elektrické energie? Nesmysl. Spousta jiných zemí má daleko lepší podmínky pro výrobu surové oceli, kterým nemůžeme konkurovat.

Přesto všechno však spotřeba elektrické energie mírně stoupá. Je to způsobeno elektrifikací domácností, průmyslu a v poslední době i dopravy. Česká republika se stala velkým vývozcem čisté elektrické energie, přestože pro to nemá jak surovinové, tak i přírodní podmínky. To také nebude. Jaderné elektrárny dojdou do konce své životnosti a budou vypnuty, dekontaminovány a zbořeny.

Přenosová energetické soustava je uměle udržována. Její funkci by zastala posílená distribuční síť tak, jak tomu bylo před rokem 1960. Přesto je ČEPS, a.s., rozhodnuta za obrovské peníze rozsáhle modernizovat přenosovou síť viz zde a dokonce ji irozšiřovat. To je však postaveno na dostavbě jaderných elektráren, o které ještě ani nebylo rozhodnuto. Jak jsem zjistil ve svém článku zde, tak si ČEPS, a.s., potichu postavila celou rozvodnu 400 kV v Kočíně za cca tři miliardy korun, kterou momentálně na nic nepotřebuje. Nikdo to nezjistil a nikdo tomu ani nezabránil! Pokud se podíváme na mapu rozvoje přenosové soustavy, tak si lehce domyslíme, proč to udělala. Je to nachystáno pro nové vedení 400 kV do rozvodny Mírovka. ČEPS, a.s., tedy rozhodla o dostavbě jaderné elektrárny Temelín metodou o nás bez nás. Pokud ta elektrárna postavena nebude a provoz Temelína bude dejme tomu do dvaceti let ukončen, tak jsme vyhodili a ještě vyhodíme obrovská množství peněz z okna. Dnes již minimálně tři miliardy korun. To je trestuhodná rozpočtová neukázněnost. Za to by měl být někdo potrestán.

Přenosová schopnost jednoho vedení 22 kV je přibližně 15 MW, 110 kV dvojitého 381 MW, 110 kV dvojitého, trojsvazek, 1 114 MW, 400 kV dvojitého, trojsvazek, 4 156 MW. Uvědomme si, že instalovaný výkon v české energetické soustavě je jen 13 000 MW. Máme deset krajů. Jeden kraj je tedy spotřeba jen tak 1 300 MW. Odkud a kam tedy budeme přenášet 4 000 MW?

Tvrdím, že pokud bychom vybalancovali síť a přebudovali některá existující vedení 110 kV na dvoj a trojsvazky v existujících trasách, tak můžeme úplně odstranit a zbořit přenosovou soustravu 220 a 400 kV. Naši sousedé si stejně od nás elektrickou energii přestanou nakupovat a naše jaderné a tepelné elektrárny dojdou mezitím do konce jejich životnosti.

Velmi drahá obnova přenosové soustavy ČR není asi nezbytně potřebná. Měla by být znovu zvážena a vyčleněné prostředky možná vráceny do státního rozpočtu. ČEPS by měl dovést přenosovou soustavu do konce jejího provozu a následné lividace a pak by měl být zrušen.

Česká republika stále provozuje příliš mnoho klasických zdrojů elektrické energie založených na fosilních palivech. Stále se snaží o vybudování nových jaderných elektráren, i když tato cesta není prioritou Evropské unie, jejímž je ČR členem. Česká republika má velmi nízký podíl obnovitelných zdrojů. To vše ji diskvalifikuje z hospodářské soutěže oproti ostatním zemím, které budou využívat energie z levných obnovitelných zdrojů.

Mnoho lidí říká, že nemáme obnovitelné zdroje, protože nemáme moře. Máme ale třeba docela dobré podmínky pro solár, rozhodně lepší než třeba Švédsko, Norsko, Dánsko nebo Finsko. Dále máme dobré podmínky pro biomasu, bioplyn, menší vnitrozemské větrné elektrárny, kogenerace, tepelná čerpadla atd. atd. 13 000 MW stabilního solárního výkonu (při cca 18% účinnosti a 1/10 denního provozu, t.j. asi 722 MWpk, se dá postavit na ploše asi 722 km2 (0,915% rozlohy ČR), tj. na čtverci o hraně asi 27 km. To jen tak pro představu.

Velkou výhodou v jiných zemích je decentralizace těchto menších obnovitelných zdrojů, vybalancování výroby a spotřeby elektrické energie a daleko nižší nároky na přenosovou a distribuční soustavu. To, že my to neděláme, tvrdě zaplatíme z našich peněženek.

Jako příklad naprosto rozdílného přístupu mohu uvést britskou distribuční společnost WPD. Ta velmi efektivně využila svou existující elektrickou infrastrukturu. Našla volná místa v rozvodnách na všech napěťových hladinách a vyzvala soukromé investory, aby do nich připojili nové obnovitelné zdroje. Tento postup dovolil odložit rozsáhlé investice do infrastruktury a vyrobit elektrickou energii blíže míst její spotřeby. Byly nainstalovány Smart Metery. Byla rozložena spotřeba podle výroby z obnovitelných zdrojů. Cena energie v distribuční síti kolísá podle výroby a je výrobou v podstatě řízena. Špičky jsou omezeny právě vysokými cenami energie. Byly sníženy ztráty v soustavě, nebylo nutné nainstalovat stovky nových transformátorů a posilovat tisíce kilometrů vedení. Ty peníze byly ušetřeny a nebyla udělána obrovská díra do veřejných financí.

Česká republika na tyto nové postupy prakticky vůbec nereagovala. ČR se stále snaží stavět nové centralizované velké zdroje, nejlépe jaderné, což je nemoderní, drahé a neefektivní. Češi jsou zvyklí ze socialismu pálit peníze na hromadách a půjčovat si další a další. Svět jde naprosto odlišnou cestou, jde cestou úspor a cestou obnovitelných zdrojů. My Češi to nevnímáme a jen to kritizujeme.

Dobrými příklady jsou Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Rakousko a Německo. Tyto země dosáhnou 100% výroby energie z obnovitelných zdrojů v dohledné době. Norsko, Portugalsko a Costa Rica jsou na 100% výroby energií z obnovitelných zdrojů již nyní. Podařilo se jim vybudovat tisíce až statisíce megawattů menších obnovitelných zdrojů. Ty budou ekonomicky velmi rychle odepsány a cena elektrické energie v těchto zemích pak klesne. Navíc tyto malé nové zdroje jsou rovnoměrně rozptýleny po celém území těchto zemí a tím pomáhají snižovat nároky na přenos a distribuci. To vše ČR vůbec nezachytila. Její zprávu Evropské komisi lze nazvat jako dlouhé povídání o ničem. ČR si dosažení cíle 100% výroby energií z obnovitelných zdrojů, snad jako jediná v EU, ani nestanovila. V budoucnu nebude ČR konkurence schopná.

Naše společnost se zabývala důvody, proč tomu tak je a zjistila jednu velmi podstatnou odlišnost. Distribuční společnosti na západě jsou jejich regulátory nuceny k velmi otevřenému provozování sítě. Jsou nuceny síť vyvažovat a omezovat přenosy. To vše šetří investice a ztráty jak v přenosové, tak i v distribuční soustavě.

Distribuční společnosti jsou nuceny svými regulátory zveřejňovat údaje o elektrických sítích. Jsou vedeny regulátory, aby zveřejňovaly údaje o volných přípojných místech v distribuční soustavě pro nové obnovitelné zdroje. Regulátoři také dohlížejí, aby zveřejňovaly údaje o zkratových poměrech v distribuční soustavě a to na všech napěťových hladinách a ve všech uzlech sítě. Dlouhodobou strategií EU je, mimo jiné, i budování menších obnovitelných zdrojů a postupné vybalancování výkonu elektrických generátorů a spotřeby v jednotlivých uzlech sítě.

Na tento evropský trend reagoval i český regulátor. Je jím Energetický Regulační Úřad, dále jen ERÚ, se sídlem v Jihlavě. ERÚ nechal vypracovat Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS). Začlenil do Energetického zákona §25 odstavec 10, body g), j), k), které zavazují distribuční společnosti, aby každorožně zvěřejňovaly předpokládaný rozvoj sítě včetně úrovně zkratových proudů v uzlech sítě a to na výhled minimálně dalších 5 let. To je vše v pořádku. V pořádku však není, že ERÚ na plnění těchto pravidel dlouhodobě vůbec nedohlíží.

Úlohou operátora distribuční soustavy je soustředit se pouze na bezproblémový chod distribuční soustavy, její nepřetržitou údržbu a rozvoj tak, aby distribuční soustava pokrývala požadavky spotřebitelů a dodavatelů elektrické energie. Nic víc a nic míň.

Operátor soustavy by neměl mít vlastní zdroje elektrické energie a ani by neměl obchodovat s elektrickou energií, aby nebyl ve střetu zájmu s jinými výrobci a obchodníky na trhu a aby nemohl uplatňovat vůči nim své dominatní postavení. Cílem je, aby se cena elektrické energie vytvářela otevřenou soutěží malých výrobců a obchodníků s elektrickou energií. Případné odchylky od tohoto ideálního stavu jsou v jednotlivých členských zemích EU tvrdě trestány. EU není vždy špatná, jak se nám snaží dlohodobě namluvit sdělovací prostředky vlastněné miliardáři.

Podívejme se tedy z tohoto pohledu na našeho distribučního premianta, ČEZ Distribuci, a.s.

Z pohledu EU je to nevychovaný dominatní moloch, se spoustou výjímek, chráněný politickými stranami, a dokonce i prezidentem a jeho poradci, který neplní téměř žádný z těch základní požadavků na operátora distribuční sítě, ikdyž tyto požadavky jsou jasně kodifikovány v Energetickém zákonu ČR. ČEZ Distribuce porušuje více než deset let Energetický zákon ČR. Nyní nastal čas s tím radikálně něco udělat. Pokud to neuděláme my sami, tak to udělá EU, s velkou ostudou pro ČR. Myslím si, že těch ostud máme již dost. EU umravnila společnosti jako je RWE, EON, Švédská Energetika a další. Udělá to stejné i s ČEZem.

Naše společnost upozornila dne 27.6.21 svým dopisem M103 201 DOP08 ČEZ Distribuci, a.s., že tato pravidla uvedená v Energetickém zákonu nedodržuje (přiloženo). ČEZ Distribuce jí na to odpověděla dopisem ze dne 10.8.2021 (přiloženo). Volně přeloženo náš distributor prohlašuje, že nemůže zveřejnit připojovací podmínky a zkratové poměry, protože je to utajovaná informace. To však není pravda. Z toho důvodu jsme dnes podali stížnost na ERÚ naším dopisem M103 201 DOP09 (přiloženo).

Nyní je skvělý čas na to, abychom se zamysleli nad naší budoucností, podívali se okolo nás a razantně s tím něco udělali. Elektroenergetika potřebuje podle všeho rázný zásah. Politický zásah. Technicky se to nedá napravit. Další příležitost bude až za další čtyři dlouhé roky. Pojďme se vrátit ke kořenům naší země a pokusme se ji vrátit tam, kam historicky vždy patřila a patří. Pojďme k volbám a vyberme si ty správné kadidáty. Dejme důraz na to, aby se oblokovala jako první Elektroenergetika, jako přirozená základna rozvoje nového průmyslu a služeb, které tolik potřebujeme.


* * *

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín IV-Podmokly

datovou schránkou v95uqfy, rr6pukzNaše zn.: M103 201 DOP08    V Brně dne 27. 6. 2021


Věc: Zveřejňování zkratových proudů v distribuční soustavěVážení,
dovoluji si Vás tímto upozornit, že Vaše společnost porušuje Pravidla provozování distribuční soustavy, a tím pádem také § 25 odst. 10 písm. g) a j) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a to nejméně od roku 2010. Tento stav znemožňuje posouzení bezpečnosti elektrických zařízení a také dlouhodobě brání rozvoji obnovitelných zdrojů v České republice.

Podle § 25 odst. 10 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, má Vaše společnost jakožto provozovatel distribuční soustavy povinnost

- „každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to nejméně na 5 let“


a dále podle následujícího písm. k)

- „průběžně zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny v distribuční soustavě způsobem stanoveným v Pravidlech provozování distribuční soustavy.“

Status Pravidel provozování distribuční soustavy je určen v předchozím písm. g) zákona, který ukládá Vaší společnosti povinnost

- „zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup Pravidla provozování distribuční soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly.“

Pravidla provozování distribuční soustavy 2021 v aktuálně platném znění poslední aktualizace z května 2016 (dále jen „PPDS“) jsem nalezl na následující webové adrese provozované Vaší společností:

https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/ppds/ppds_2016.pdf

V bodě 2.4 PPDS, „Zveřejňování informací o možnostech distribuce“, je mj. uvedeno, že:

EZ [energetický zákon] v § 25 ukládá PDS [provozovateli distribuční soustavy] zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny v DS [distribuční soustavě] a předpokládaném rozvoji DS [distribuční soustavy]“

a dále:

„[i]nformace o předpokládaném rozvoji DS [distribuční soustavy] zahrnují údaje o plánované výstavbě, případně významné rekonstrukci transformoven 110 kV/vn, vedení 110 kV, důležitých vedení a rozvoden vn, a to nejméně na období pěti let, a to včetně současných a výhledových velikostí zkratových proudů.“

(Ve výše uvedených textech jsem pro přehlednost doplnil význam zkratek podle názvosloví v PPDS bodě 1 a tučně zvýraznil poslední větu.)

Prošel jsem velmi důkladně internetovou adresu Vaší společnosti (https://cezdistribuce.cz), a to jak tzv. „manuálně“, tj. postupným proklikáním a prohledáním všech dostupných webových stránek a relevantních odkazů a dokumentů na nich uvedených, tak s použitím vyhledávací funkce na Vašem webu a pomocí internetového vyhledávání společnosti Google, a snažil jsem se na ní nalézt současné a výhledové velikosti zkratových proudů. Tyto informace jsem však nikde nenalezl.

Velikosti zkratových proudů v distribuční soustavě provozované Vaší společností si překvapivě nebyl schopný vyhledat ani Kriminalistický ústav Policie České republiky, který je znaleckým ústavem v oboru elektrotechnika a který byl Krajským soudem v Ústí nad Labem ustanovený znalcem za účelem podání písemného znaleckého posudku ve věci č.j. 20 Cm 148/2012, ve které Vaše společnost vystupuje jako strana žalovaná. Ve výsledném písemném posudku je opakovaně uvedeno, že na otázky stanovené soudem nelze odpovědět bez znalosti zkratových proudů.

Naše společnost se proto obrátila na dva další soudní znalce v oborech elektrotechnika a energetika, zda by nevěděli, kde je na internetové adrese Vaší společnosti možné nalézt velikosti zkratových proudů, avšak ani oni si nebyli vědomi, že by Vaše společnost tyto informace zveřejňovala.

Jedná se přitom o základní parametry distribuční soustavy, které je nutné znát při vyšetřování většiny nehod způsobených poruchami v distribuční soustavě nebo na zařízeních k ní připojených, a dále pro nezávislé posouzení, zda technická zařízení provozovaná Vaší společností jako součást distribuční soustavy splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené technickými normami, což je základní povinnost Vaši společnosti jakožto držitele licence na distribuci elektřiny stanovená v § 11 odst. 1 písm c) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Než budu tuto závažnou věc eskalovat, chtěl bych Vaší společnosti poskytnout možnost vyjádřit se k výše uvedeným skutečnostem, a to nejpozději do 30 dnů od doručení této zprávy. Pokud Vaše společnost současné a výhledové velikostí zkratových proudů v distribuční soustavě zveřejňuje, chtěl bych Vás tímto požádat o poskytnutí přesné webové adresy (plný tzv. Uniform Resource Locator, https://cs.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator).

Děkuji předem.
S pozdravem,

Ing. Oldřich Maděra
MADĚRA, spol. s r.o.
jednatel

    
Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01  JIHLAVA

datovou schránkou eeuaau7


    
Na vědomí:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

datovou schránkou bxtaaw4

    
V Brně dne 12. 9. 2021  

Naše zn.: M103 201 DOP09

Věc: Stížnost na dlouhodobé porušování Pravidel provozování distribuční soustavy
    ze strany ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a.s., která je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy na většině území České republiky, má ve svých Pravidlech provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“) v platném znění poslední aktualizace z května 2016 v bodě 2.4 stanovenou povinnost:

EZ [energetický zákon] v § 25 ukládá PDS [provozovateli distribuční soustavy] zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny v DS [distribuční soustavě] a předpokládaném rozvoji DS [distribuční soustavy]“

a dále:

„Informace o předpokládaném rozvoji DS [distribuční soustavy] zahrnují údaje o plánované výstavbě, případně významné rekonstrukci transformoven 110 kV/vn, vedení 110 kV, důležitých vedení a rozvoden vn, a to nejméně na období pěti let, a to včetně současných a výhledových velikostí zkratových proudů.“

Ve výše uvedených ustanoveních jsem pro přehlednost doplnil význam zkratek podle názvosloví v bodě 1 PPDS a tučně zvýraznil klíčové body.

Jak vyplývá z přiložené korespondence, ČEZ Distribuce, a.s., tento bod PPDS porušuje tím, že nezveřejňuje zkratové proudy v distribuční soustavě. Porušení tohoto bodu PPDS je zároveň porušením povinností provozovatele distribuční soustavy podle § 25 odst. 10 písm. g) a j) zákona č. 458/2000 Sb, energetický zákon, v platném znění:

„g) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup Pravidla provozování distribuční soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly.

j) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to nejméně na 5 let.“


ČEZ Distribuce, a.s., tyto informace odmítá zveřejňovat na základě zcela absurdního kruhového argumentu, že jelikož tyto informace nejsou „veřejně dostupné“, jedná se o chráněné informace, které tudíž ani není možné zveřejnit.

Pro srovnání, provozovatel přenosové soustavy tyto informace na svých webových stránkách dlouhodobě zveřejňuje, viz např.:

Roční příprava provozu 2021, ČEPS, a.s., příloha č. 12, str. 138 a 139

https://www.ceps.cz/cs/priprava-provozu

Ustanovení o zveřejňování zkratových proudů se v PPDS společnosti ČEZ Distribuce nalézá již od roku 2009. Domnívám se, že ČEZ Distribuce, a.s., toto ustanovení porušuje po celou dobu jeho platnosti. Tento stav znemožňuje nezávislé posouzení bezpečnosti elektrických zařízení, které jsou součástí distribuční soustavy, a také dlouhodobě brání rozvoji obnovitelných zdrojů v České republice.

Jelikož se zřejmě jedná o porušení dlouhodobé, je to zároveň i selhání Energetického regulačního úřadu jakožto dozorčího orgánu ve smyslu § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a nadřazených předpisů Evropské unie.

Ing. Oldřich Maděra
MADĚRA, spol. s r.o.
jednatel


Přílohy:
    1. Dopis M103 201 DOP08 z 27. 6. 2021 ohledně zveřejňování zkratových proudů v distribuční soustavě adresovaný společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
    2. Odpověď ČEZ Distribuce, a.s., z 10. 8. 2021

2
Vytisknout
5435

Diskuse

Obsah vydání | 20. 9. 2021