Rada České televize nezvládá svou agendu a plnění zákona o ČT

28. 8. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 11 minut

Důkazem toho je neuvěřitelné zpoždění Rady při vyřizování stížností na porušení Kodexu i zákona o ČT. Vrší se jí od února nevyřízené od jednotlivců i firem - k dnešnímu dni je jich "evidovaných" 26, stížnost autora tohoto článku na šlendrián v útvarech generálního ředitele Dvořáka, doručená Radě 15. 8. 2012, Rada pro jistotu "zapomněla" i evidovat.

Například stížnost advokátní kanceláře Šachta a Partners na reportáže, týkající se kauzy předražených jízdenek Dopravního podniku hl.m. Prahy leží v sekretariátu Rady ČT od 3.2.2012. Stížnost pojišťovny Generali na pořad Reportéři 2.4.2012 je nevyřízena od 2. 5. 2012. A zůstanou nevyřízené ještě minimálně měsíc. Stížnost Petra Uhla na uvedení nepravdivých informací, kterou Rada bude definitivně vyřizovat ve středu, je z 29. 5. 2012. Stejně tak stížnost RRTV (Tesař) na (dez)interpretaci volebních preferencí v souvislosti s politickými kauzami ležela na Radě od 28.6.2012. Vyřízena bude ve středu. Stížnost M. Jílka na nečinnost ČT při vyřizování korespondence leží na Radě od 25.6.2012 - prozatím bez odpovědi.

Přesto Rada na svém posledním zasedání 8. 8. 2012 JEDNOMYSLNĚ schválila usnesení č. 193/14/12, v němž říká: "Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání Rady."

28. 08. 2012 Štěpán Kotrba - stížnost Radě ČT: Česká televize není správní orgán veřejné moci, podle Kodexu se musí její zaměstnanci chovat vždy - i na facebooku ZDE

Rada například flagrantním způsobem porušila zákon, jestliže přijala Usnesení č. 194/14/12 v tomto znění:

"Rada po projednání a vypořádání připomínek schvaluje "Dlouhodobé plány programového, ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 - 2017". (9:2:1) (Pozn. Materiál bude uveřejněn na stránkách Rady ČT v rubrice "Materiály projednané Radou")

Podle § 7 odst. 4 zákona o ČT má být materiál zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup jako příloha zápisu Rady. Jako příloha zápisu materiál zveřejněn není. Rada tím porušila výslovné ustanovení zákona o ČT.

Rada navíc tento materiál neprojednala řádným a odpovědným způsobem, nevypořádala se s připomínkami svých členů a ignorovala nezodpovězené otázky,zejména otázky sociálního smíru při avizovaném propouštění zaměstnanců. Rada se nevyrovnala ani s rozporem mezi programovým výhledem (kvalitní materiál, nejspíš připravený programovým ředitelem Fridrichem) a technickým výhledem (kvalitní materiál projektového ředitele Hanuše) a zcela protisměrným uvažováním finančním a personálním. Připadá mi nesmyslné, aby nárůst vysílaných hodin programů o 25% (ČT3) a vzrůstající role hitech řešení (nové technologie - internet, aplikace, HbbTv) by mělo být provázeno omezením personálních a honorářových nákladů o více než 15%, jakož i outsourcingem mnoha činností, které doteď ČT dělala "ve mzdě" prostřednictvím svých zaměstnanců. Nemyslím si, že rozpad personální struktury a převod značné části zaměstnanců pod Švarc systém (kvůli úspoře zdravotního a sociálního pojištění) je rozvojové řešení.

Rada je dle judikátu NSS zvláštní součástí řízení České televize a jako taková se musí ve věcech jí svěřených řídit i obchodním zákoníkem - zejména k povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře vůči majetku a aktivám, které nejsou jejím vlastnictvím. Jedná se o majetek veřejný. Povinnosti při správě cizího majetku se tudíž vztahují nejen na generálního ředitele, ale i na Radu. Výhrady člena Rady Mezulánika, zveřejněné v stanovisku jako příloze zápisu z Rady jsou natolik závažné a alarmující, že nevyrovnání se s nimi před hlasováním o schválení Strategie je flagrantním ignorováním povinností Rady - ... a ve výsledku porušením zákona.

Zápis ze 14. jednání Rady České televize ze dne 8. 8. 2012 PDF

Příloha č. 2 - Menšinové stanovisko k Dlouhodobému plánu rozvoje ČT 2012-2017 - Radek Mezulánik PDF
Dlouhodobé plány programového, ekonomického a technického rozvoje ČT 16 MB PDF
Zákon 483/1991 Sb. o České televizi ZDE

Stejný problém s § 7 odst. 4 má Rada i s dalšími dokumenty, zveřejňovanými ve stejném režimu. Například Usnesení č. 195/14/12:

Rada projednala materiál "Informace o koncepci přijaté v souvislosti se zpřístupňováním obsahu APF". Rada bere předložený materiál na vědomí.
Rada žádá generálního ředitele, aby v termínu do 31. 3. 2013 předložil materiál:
a) "Informace o nákladech vynaložených na provoz a rozvoj APF a jeho digitalizaci za rok 2012"
b) "Meziroční informace o realizaci koncepce přijaté v souvislosti se zpřístupňováním obsahu APF". (11:0:0)

Materiál "Informace o koncepci přijaté v souvislosti se zpřístupňováním obsahu APF" je součástí povinností Rady dle § 8 a je projednáván v režimu § 7 odst. 4. To znamená, že Rada ho nemůže vzít na vědomí, ale musí ho buď schválit nebo neschválit. To je její povinnost. Zákon říká jednoznačně v § 7 odst. 4:

Z jednání Rady pořizuje předsedající zápis. Zápis z jednání Rady, schválené dokumenty podle § 8,....

§ 8 zákona o ČT pak v odst. 1 písm. j) ukládá Radě výslovnou povinnost:

j) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje,...

"Schvalovat" (nebo neschválit), ne "brát na vědomí"... Rada je ODPOVĚDNA za schválení nebo neschválení strategického dokumentu, jeho plnění pak je povinna kontrolovat. U dokumentu "vzatého na vědomí" Rada pouze bere na vědomí, že dokument existuje. Nic víc. Navíc - když je jí dokument předložen, nemůže ho Rada na vědomí nevzít.... Další povinností Rady je opět materiál zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup jako přílohu zápisu Rady.


Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 29. srpna 2012

Stížnosti k projednání Radě ČT dne 29. 8. 2012
č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi Způsob vyřízení Radou
288/12 28.6.2012 DD Domino Mgr. N. Erbová stížnost na pořad - "Pološero-Z děcáku do života" 19.7.2012 29.8.2012 odpověď RČT
290/12 28.6.2012 RRTV pan Tesař stížnost na interpretaci volebních preferencí v souvislosti s politickými kauzami 19.7.2012 29.8.2012 odpověď RČT
271/12 29.5.2012 Petr Uhl stížnost na uvedení nepravdivých informací   29.8.2012 vysvětlující odpověď RČT
309/12 3.8.2012 František Lněnička nevyváženost vysílání-diskriminace mužů 29.8.2012 29.8.2012 odpověď RČT
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření
č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika datum předání datum přijetí vyjádření Způsob vyřízení
53/12 3.2.2012 K. Babáková; Šachta a Partners, v. o. s.
stížnost na reportáže týkající se kauzy předražených jízdenek Dopravního podniku hl.m. Prahy
23.2.2012    
236/12 3.2.2012 Ivo Štika stížnost pro porušení Kodexu ČT 18.6.2012    
240/12 2.5.2012 Generali poj.-p. Cívka stížnost-Reportéři 2.4.2012 19.7.2012    
261/12 24.5.2012 A.Hušák stížnost na nevyváženost vysílání 6.6.2012    
271/12 29.5.2012 P.Uhl stížnost na uvedení nepravdivých informací 6.6.2012 dílčí odpověď 19.7.2012  
280/12 11.6.2012 PhDr. Ivana Kyzourová výhrady k odpovědi na stížnost č.j.30/12-reportáž E.Valentové 19.7.2012    
284/12 21.6.2012 BPV Lena - Mgr. Böhm pořad Na stopě-porušení právních předpisů 18.7.2012    
286/12 25.6.2012 M. Jílek stížnost na nečinnost ČT při vyřizování korespondence 19.7.2012    
291/12 4.7.2012 EMV s.r.o. stížnost - obchodně právní zaležitost 3.8.2012    
292/12 12.7.2012 AK Nipl,Žák,Slavíček, Jaroš &spol. podnět k prozkoumání postupu redaktora ČT 3.8.2012    
294/12 12.7.2012 Václav Janík stížnost na Hydepark, Události a Otázky VM 3.8.2012    
301/12 18.7.2012 Milata Zdeněk stížnost na Události ze dne 28.5.2012 22.8.2012    
302/12 27.7.2012 KUUK RNDr. Rytíř stížnost na Události ze dne 27.6.2012 22.8.2012    
303/12 30.7.2012 Český svaz bojovníků za svobodu stížnost na zpravodajství Jihomor.kraje-Brněnský večerník 22.8.2012    
305/12 2.8.2012 Jiří Lobkowicz stížnost na pořad Ta naše povaha česká - 6.6.2012 22.8.2012    
308/12 3.8.2012 Jiří Malý nevyváženost zpravodajství 22.8.2012    
310/12 25.7.2012 Václav Jícha bulvarizace a jiné nedostatky vysílání 22.8.2012    
311/12 6.8.2012 RRTV - Karel Kardoš stížnost na pořad Den D 22.8.2012    
313/12 9.8.2012 RRTV - Ivo Hüttel poplatky SKYLINK 22.8.2012    
314/12 20.8.2012 ČSSD - B.Sobotka stížnost na redaktora P.Vaška 22.8.2012    
315/12 20.8.2012 ROP Jihozápad - Ivo Grüner stížnost na zavádějící informování veřejnosti 22.8.2012    
318/12 20.8.2012 Asociace center pro rodinu stížnost na vysílání reklamy na CLAVIN 22.8.2012    

DALŠÍ MATERIÁLY NA TOTO TÉMA

12. 07. 2012 Štěpán Kotrba: ANALÝZA projektu dětského kanálu
ČT3: A co děti, budou si mít kde hrát? ZDE

24. 05. 2012 Štěpán Kotrba: "Jasné a spolehlivé" jednání Rady ČT o "jasných a spolehlivých" Událostech ZDE
18. 05. 2012 Štěpán Kotrba: Rada ČT v Parlamentu: Zpráva o útrpném právu ZDE
10. 05. 2012 Štěpán Kotrba: Kafkárna na Kavkách -- Rada ČT neví, jak podrobný má schvalovat rozpočet a neví, co je to "zveřejnit" ZDE
08. 05. 2012 Štěpán Kotrba: "Byl" je minulostí slova "je". Po vině musí následovat trest... ZDE
27. 04. 2012 Štěpán Kotrba: Rada ČT zveřejnila rozpočet ČT. Pozdě, ale přece. Jásejme... ZDE
26. 04. 2012 Štěpán Kotrba: Rada ČT: Děláme vám milost, když vůbec něco zveřejníme ZDE
25. 04. 2012 Štěpán Kotrba: "Skutečnosti chráněné zvláštními právními předpisy" ZDE
14. 04. 2012 Štěpán Kotrba: Protiprávnost pod záminkou práva na právo ZDE
17. 01. 2012 Štěpán Kotrba: Nezávisle závislé sny ZDE

0
Vytisknout
4683

Diskuse

Obsah vydání | 30. 8. 2012