Tisková zpráva:

Toxické dioxiny se k nám vrátí jako bumerang. Zbytky ze spalovny v Českých Budějovicích mohou končit ve stavebním materiálu i v krajině

28. 1. 2022

čas čtení 4 minuty

Až čtvrt milionu tun strusky, popelu a popílku ročně vyprodukují současné spalovny v České republice. Tyto pevné zbytky po spalování odpadů obsahují stejné množství nebezpečných dioxinů, jaké do ovzduší vypustí všichni znečišťovatelé v naší zemi dohromady. Zbytky se však neztrácí kdesi v bermudském trojúhelníku, vrací se zpátky k nám a mohou nenávratně poškozovat naše zdraví! Jak je to možné? Velká část z nich totiž zcela nekontrolovaně “mizí” ve stavebních materiálech. Dle dokumentace chystané spalovny v Českých Budějovicích, kterou má nyní na stole k posouzení Ministerstvo životního prostředí, tomu ani v jejím případě nemá být jinak; zbytky po spalování se chystá předávat firmám, z nichž některé je pak budou přidávat právě do stavebních materiálů.  

 

“Sdružení Arnika využilo příležitost vyjádřit se k dokumentaci záměru výstavby spalovny v českobudějovickém Novém Vrátě v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Naše vyjádření je nesouhlasné. V dokumentaci chybí informace o složení zbytků po spalování odpadů, které bude spalovna produkovat a které obsahují nebezpečné toxické látky, dokumentace má nedostatky v hodnocení zdravotních dopadů spalovny a také v nastavení monitoringu toxických látek v jejím okolí. V neposlední řadě upozorňujeme na fakt, že emise škodlivých látek vypouštěných do ovzduší budou, podle dat z dokumentace, v případě stavby spalovny dokonce horší, než kdyby Teplárna dál spalovala uhlí,” popsala ve stručnosti Sarah Ožanová jen hrstku z mnoha nedostatků, které Arnika v dokumentu našla.  

Právě ústup od spalování fosilních paliv, konkrétně uhlí, je důvodem, proč by měla Teplárna České Budějovice v budoucnu projít transformací, která by spočívala v odklonu od neobnovitelných zdrojů energie. Jaká je to však změna, když Teplárna plánuje postavit spalovnu komunálního odpadu, který je z většiny tvořen materiály vyrobenými z ropy, tedy v podstatě fosilními palivy...?  

“Plánovaná spalovna je zcela předimenzovaná. Její kapacita má být 160 000 tun odpadu ročně (po spalovnách v Praze a Brně by šlo o třetí největší spalovnu v ČR). Samotné České Budějovice by přitom v současné chvíli kapacitu spalovny naplnily jen zhruba z jedné čtvrtiny, zbytek odpadu by se tedy musel dovážet ze širokého okolí (čímž dojde mimo jiné ke zvýšení těžké nákladní dopravy), v případě jeho nedostatku možná dokonce ze zahraničí,” předložila Ožanová výpočty vycházející z dostupných dat. "Abychom zvládli odklon od uhlí a zároveň neskončili se studenými radiátory, spokojíme se s polovičatým řešením v podobě pálení odpadu a nutností "krmit" naddimenzovanou spalovnu...?! Tím budeme nejen Jihočeský kraj, ale vlastně celou Českou republiku další léta a desetiletí zásobit emisemi a toxickými zbytky, u kterých nebudeme ani pořádně vědět, kde končí," doplnila Jitka Straková z českobudějovické pobočky Arniky. 

Nedávný rozbor popelnice na směsný odpad, který Arnika uskutečnila na českobudějovickém sídlišti Máj, přitom opět potvrdil, že naprostá většina odpadků v černých kontejnerech ve skutečnosti patří do tříděného odpadu a měla by být recyklována nebo kompostována. Spalovna tím, že usiluje o spálení tříditelné složky odpadu, ve skutečnosti naléhavé zvýšení recyklace blokuje. 

Proti vzniku spalovny v českobudějovickém Novém Vrátě je také velká část místních obyvatel. K předložené dokumentaci podaly své nesouhlasné připomínky minimálně tři tamní spolky. Spalovně vyčítají i další slabiny a možné negativní dopady, např. mezery a nesrovnalosti v posouzení rizik spojených s nárůstem dopravy, negativní dopady vyššího hluku a znečištění ovzduší, ničení životního prostředí a biodiverzity, rozpor s Územní energetickou koncepcí Jihočeského kraje aj. 

Sarah Ožanová z Arniky závěrem dodala, jaký postup bude nyní následovat: “Ministerstvo životního prostředí na základě podaných připomínek musí rozhodnout, zda bude oznamovatel muset dokumentaci záměru nějak přepracovat či doplnit. V nejbližší době by mělo být také svoláno veřejné projednávání, na kterém se k záměru bude moci vyjádřit široká veřejnost.”  

Veškeré informace, dokumenty a v nejbližší době také datum veřejného projednávání najdete pod tímto odkazem https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2074?lang=cs. V příloze pak naleznete celé vyjádření sdružení Arnika, jehož odborníci na toxické látky a odpady jsou vám k dispozici pro případné individuální dotazy. 

1
Vytisknout
4542

Diskuse

Obsah vydání | 1. 2. 2022